Warning: Unterminated comment starting line 507 in /home/voadddsdhosting/CoffeeExcel/wp-content/themes/total/inc/total-functions.php on line 507
TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE ACCESS - COFFEE EXCEL

TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE ACCESS

Home / Excel / TẠO PIVOT TABLE TỪ DỮ LIỆU Ở FILE ACCESS

Trong Excel, Pivot Table là một tính năng rất mạnh trong Excel, một tính năng được áp dụng khá nhiều trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính. Pivot table cũng hỗ trợ lấy và tạo Pivot Table từ file Access, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Import dữ liệu từ file Access vào Excel bằng cách vào [Ribbon] Data -> Get External Data -> From Access

Pivot Table

Bước 2: Chọn file Access -> Open

Pivot Table

Bước 3: Chọn Pivot Table Report -> OK.

Pivot Table

Bước 4: Chúng ta them những trường thông tin vào để tạo ra Pivot Table như mong muốn tương tự với việc thao tác trên các Pivot Table bình thường

Pivot Table

Nguồn: myexcelonline

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel