Đào tạo Kiến thức tài chính cho Trưởng phòng, Nhà khởi nghiệp

Home / Đào tạo Kiến thức tài chính cho Trưởng phòng, Nhà khởi nghiệp

Coffee Excel cung cấp dịch vụ Đào tạo Kiến thức Tài chính cho Trưởng phòng và Nhà khởi nghiệp.

Các khóa học của Excel thiết kế thành các chương trình riêng biệt cho các nhu cầu riêng biệt

• Tài chính cho trưởng phòng (Finance for Non-Finance Managers)

• Tài chính cho Nhà khởi nghiệp (Finance for Start-up Founders)