Đào tạo Excel từ Cơ bản đến Nâng cao

Home / Đào tạo Excel từ Cơ bản đến Nâng cao

Coffee Excel cung cấp các lớp Excel từ cơ bản đến nâng cao:

• Financial Dashboard

• Excel dành cho Kiểm toán viên

• Excel dành cho Kế toán viên

• Excel cho Tài chính

• Kỹ năng xữ lý dữ liệu

• VBA cơ bản đến nâng cao

• Microsoft BI

• Các tính năng Excel từ cơ bản đến nâng cao (Vlookup, Pivot Table, Chart, Dashboard)