Các hàm Excel nâng cao – hàm tài chính

Các hàm Excel nâng cao – hàm tài chính

Hàm, Excel
Bài viết tổng hợp các hàm tài chính Excel nâng cao, cú pháp và cách sử dụng các hàm tài chính thông dụng nhất trong Excel. Bao gồm các hàm tài chính thường dùng đế tính hiệu quả/khả năng sinh lời của các dự án đầu tư như (NPV, IRR), các hàm tính giá trị hiện tại và giá trị tương lai của dòng tiền (PV, FV) và các hàm Excel nâng cao tính giá trị chiết khấu (DISC) và lãi suất (RATE). HÀM MÔ TẢ Hàm DISC Tính giá trị chiết khấu Hàm FV Tính giá trị dòng tiền trong tương lai Hàm NPV Tính giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư dựa trên dòng tiền và lãi suất chiết khấu Hàm IRR Tính tỷ suất sinh…
Read More