Quà tặng từ Coffee Excel: Microsoft Excel Dashboard and Reports

Quà tặng từ Coffee Excel: Microsoft Excel Dashboard and Reports

Tài liệu, Excel
Quà tặng của ngày hôm nay của Coffee Excel là file sách "Microsoft Excel Dashboards and Reports" của tác giả Michael Alexander và John Walkenbach của nhà xuất bản Willey. Đây là 2 tác giả nổi tiếng với những sách về Excel và Finance, Accounting, Auditing nhất, nhà xuất bản Willey cũng là nhà xuất bản nổi tiếng về sách Excel và sách Finance, Account, Auditing - nhất là bộ "xxx for Dummies" - Ví dụ như: "VBA for Dummies". Để nhận được file này, cả nhà điền vào form sau để Coffee Excel tự động kiểm tra và gửi file đến bạn ngay trong 1 nốt nhạc nhé. Cả nhà lưu ý là sau khi đăng ký sẽ có 1 email xác nhận gửi đến bạn. Cả nhà nhớ…
Read More