Hàm Excel nâng cao dành cho cơ sở dữ liệu

Hàm Excel nâng cao dành cho cơ sở dữ liệu

Hàm, Excel
Bộ hàm Excel để xử lý cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn làm việc này dễ dàng và hiệu quả. Trong công việc văn phòng, chúng ta thường gặp khó khăn khi xử lý những cơ sở dữ liệu khổng lồ trong Excel.   HÀM CÔNG DỤNG Hàm DSUM Tính tổng 1 trường hay 1 cột trong một cơ sở dữ liệu (CSDL) với điều kiện cho trước. Hàm DPRODUCT Tính tích các giá trị của 1 trường hoặc 1 CSDL với điều kiện cho trước. Hàm DCOUNT Đếm các ô có chứa các số trong một CSDL với điều kiện cho trước. Hàm DCOUNTA Đếm các ô không trống trong một CSDL với điều kiện cho trước. Hàm DAVERAGE Tính giá  trị trung bình trong một trường (cột) trong…
Read More