10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 2)

Home / Excel / 10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 2)
Bộ 1500+ File Powerpoint Template

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Làm tròn trong Excel là một trong những việc rất quan trọng mà người sử dụng Excel cần sử dụng, nhưng việc làm trong trong Excel không chỉ đơn giản là ROUND mà còn rất nhiều hàm, cách thức khác để làm tròn trong Excel.

Hãy cùng Coffee Excel điểm qua 2 phần của loạt bài viết “10 cách để làm tròn trong Excel” để tìm hiểu các cách làm tròn khác trong Excel nhé.

Xem: Phần 1: 10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 1)

7. Làm tròn trong Excel với hàm INT – lấy phần Nguyên

Hàm INT có công dụng lám phần Nguyên trong số mà chúng ta cần, Phần Nguyên sẽ là số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng số cần xác định.

Ví dụ: Phần Nguyên của -23.2 sẽ là -24 trong khi làm ROUND đến 0 của -23.2 là -23

Làm tròn trong Excel

8. Làm tròn trong Excel với hàm TRUNC – kết hợp giữa lấy phần Nguyên và hàm ROUND

Hàm TRUNC là sự kết hợp giữa hàm INT và hàm ROUND.

Hàm TRUNC có cú pháp là:

=TRUNC(number, [num_digits])

Hàm TRUNC sẽ lấy số lớn nhất có số ký tự quy định trong num_digits nhỏ hơn number. Nếu chúng ta không nhập thì mặc định num_digits sẽ là 0, lúc này hàm TRUNC sẽ giống với hàm INT

Làm tròn trong Excel

9. Làm tròn trong Excel với hàm ODD – lấy số lẻ

Hàm ODD sẽ giúp chúng ta lấy số lẻ gấn nhất (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) số cần tìm. Hàm ODD sẽ lấy giá trị xa nhất so với số 0 và gần nhất với số của chúng ta.

Nếu ODD của số âm sẽ lấy số lẻ gần nhất nhỏ hơn số cần tìm, còn ODD của số dương sẽ lấy số lẻ gần nhất lớn hơn số cần tìm.

Làm tròn trong Excel

10. Làm tròn trong Excel với hàm EVEN – lấy số chẵn

Hàm EVEN sẽ giúp chúng ta lấy số chẵn gấn nhất (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) số cần tìm. Hàm EVEN sẽ lấy giá trị xa nhất so với số 0 và gần nhất với số của chúng ta.

Nếu EVEN của số âm sẽ lấy số chẵn gần nhất nhỏ hơn số cần tìm, còn EVEN của số dương sẽ lấy số chẵn gần nhất lớn hơn số cần tìm.

Làm tròn trong Excel

Bổ sung: Định dạng số trong Excel

Ý tưởng của cách này không hẳn là làm tròn mà chúng ta sẽ định dạng số trong Excel chỉ hiển thị số chữ số mà chúng ta mong muốn.

Để định dạng, chúng ta chọn như sau: Vào [Ribbon] Home -> Group Number -> và chọn Increase Decimal để tăng số chữ số sau dấu thập phân hoặc chọn Decrease Decimal  để giảm số chữ số sau dấu thập phân.

Làm tròn trong Excel

Nguồn: myexcelonline

Dịch và Hiệu đính: Coffee Excel

10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 2) 1

Nếu Bạn thấy bài viết của Coffee Excel hữu ích với bạn, Donate cho chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều bài viết hữu ích cho cộng đồng nhé

Read previous post:
Làm tròn trong Excel
10 CÁCH ĐỂ LÀM TRÒN TRONG EXCEL (PHẦN 1)

Làm tròn trong Excel là một trong những việc rất quan trọng mà người sử dụng Excel cần sử dụng,...

Close