KIỂM SOÁT DỮ LIỆU NHẬP BẰNG DROP-DOWN LIST TRONG DATA VALIDATION

KIỂM SOÁT DỮ LIỆU NHẬP BẰNG DROP-DOWN LIST TRONG DATA VALIDATION

Excel
Khi làm việc với các các đối tác bằng các file excel, để tránh các trường hợp nhập dữ liệu không phù hợp dẫn đến việc tính toán sai hoặc mất thời gian kiểm tra ta cần kiểm soát thông tin mà họ nhập vào. Nói một cách dễ hiểu, dữ liệu họ nhập vào phải thỏa những điều kiện được thiết lập trước. Và Data Validation là một công cụ Excel giúp ta làm việc này. Đầu tiên, mời các bạn cùng Coffee Excel làm quen với việc sử dụng Drop-down list trong Data Validation. Ví dụ: Bạn cần gửi cho đối tác lịch giao hàng đề nghị của các mã hàng trong vòng 1 tháng tới vào mỗi tuần. Nhà cung cấp sẽ dựa trên tình hình hàng…
Read More